• м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22
  • (0512) 37-09-32

Державна допомога суб'єктам господарювання

Нормативно-правова база

Інформаційні матеріали

 

Про зміни, що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021року №199 «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва» внесено зміни до «Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 “Про надання фінансової державної підтримки.”

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва

1. Пункт 8 доповнити підпунктом 41 такого змісту:

“41) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом шести місяців після його відміни не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року, для отримання державної підтримки для реалізації мети, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку;”.

2. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“Сума державної підтримки, що надається суб’єкту підприємництва з урахуванням групи пов’язаних з ним контрагентів для реалізації мети, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, та за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) за тимчасовими заходами, спрямованими на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не може перевищувати суму, еквівалентну      400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.”.

3. Абзац другий пункту 23 замінити абзацами такого змісту:

“сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будь-якими її напрямами, крім тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом будь-якого трирічного періоду дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;

сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будь-якими її напрямами та за тимчасовими заходами, спрямованими на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.


Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року №200 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19» затверджено критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2021-%D0%BF#n10)

 


Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

Законом України від 16.06.2020 №692-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» внесено зміни до деяких законодавчих актів України,  а саме: 

8. У Законі України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 34, ст. 1173; 2018 р., № 36, ст. 274):

1) частину другу статті 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) проектів, що реалізуються Українським інститутом книги у порядку, встановленому Законом України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні";

"Стаття 5. Допустима державна допомога

1. Державна допомога є допустимою, якщо:

1) допомога має соціальний характер, кінцевими вигодонабувачами якої є споживачі, за умови, що така допомога надається без дискримінації, пов’язаної з походженням товарів;

2) надається з метою відшкодування збитків, завданих надзвичайними ситуаціями техногенного чи природного характеру";

3) у статті 6:

у частині першій:

пункт 3 після слів "господарської діяльності" доповнити словами "або окремих економічних сфер";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) підтримки культури, креативних індустрій, туризму та збереження культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним";

частину другу доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) допомога на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19";

4) розділ 9 "Прикінцеві та перехідні положення" після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Установити, що тимчасово на період дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України в установленому законом порядку на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, та до 31 грудня 2020 року подання, розгляд повідомлення про нову державну допомогу з пропозиціями щодо підготовки проектів законів, інших нормативно-правових та розпорядчих актів, спрямованих на підтримку суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, внесення змін до умов чинної державної допомоги для цілі, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 6 цього Закону, здійснюються у порядку, визначеному розділом 4 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

З метою належної підготовки повідомлень про державну допомогу надавачі державної допомоги можуть звертатися до Уповноваженого органу з метою отримання консультацій. Надавач державної допомоги обирає форму надання консультацій Уповноваженим органом. Уповноважений орган зобов’язаний надати консультацію надавачу державної допомоги не пізніше двох робочих днів після отримання запиту від надавача державної допомоги.

Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з моменту його надходження до Уповноваженого органу.

Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу, поданого з урахуванням вимог цього пункту, приймається Уповноваженим органом протягом 15 днів з дня початку його розгляду.

За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Уповноважений орган приймає рішення щодо:

визнання підтримки суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні про нову державну допомогу, такою, що не є державною допомогою відповідно до цього Закону, у тому числі внаслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання;

допустимості нової державної допомоги для конкуренції, у тому числі внаслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання;

допустимості нової державної допомоги для конкуренції, за умови виконання надавачем та отримувачами державної допомоги встановлених Уповноваженим органом зобов’язань;

визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції.

Якщо протягом строку розгляду повідомлення про нову державну допомогу, встановленого цим пунктом, Уповноважений орган не прийняв рішення, рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції вважається прийнятим.

Прийняття рішення про визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції не позбавляє надавача державної допомоги права повторно звернутися до Уповноваженого органу з повідомленням про нову державну допомогу".

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.

 

 


  До уваги надавачів та потенційних надавачів державної допомоги!

На Порталі державної допомоги в розділі «Новини» за посиланням http://pdd.amc.gov.ua/info/news/542/details?LanguageId=0 розміщено корисну інформацію для надавачів та потенційних надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання, а саме:

Гаряча телефонна лінія з питань державної допомоги

Телефон: (044) 251-60-43

Розклад роботи:

Пн. - Чт.: 9:00 – 18:00, Пт.: 9:00 – 16:45

Технічна підтримка Порталу державної допомоги (консультації стосовно реєстрації, заповнення Повідомлень, Форм та подання інформації через Портал державної допомоги) 

Телефон: (044) 594-68-07


До уваги надавачів державної допомоги!

Антимонопольним комітетом України на порталі державної допомоги розміщеною додаткову інформацію для надавачів державної допомоги:

повідомлення та інформація, що подається надавачами державної допомоги через Портал державної допомоги, підписується електронним цифровим підписом (ЕЦП) керівника надавача державної допомоги. 

при використанні ЕЦП на захищених носіях, на комп'ютері надавача державної допомоги встановлюється додаткове програмне забезпечення, а саме "Програмний комплекс користувача ЦСК".

Керівництво оператора щодо зазначеного програмного забезпечення розміщено за посиланням: https://iit.com.ua/download/productfiles/EUSignWebOManual.doc

JooMix